LonesomeTheBlue

CreateAndShowZigzag

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Library "CreateAndShowZigzag"
Functions in this library creates/updates zigzag array and shows the zigzag

getZigzag(zigzag, prd, max_array_size) calculates zigzag using period
Parameters:
  • zigzag: is the float array for the zigzag (should be defined like "var zigzag = array.new_float(0)"). each zigzag points contains 2 element: 1. price level of the zz point 2. bar_index of the zz point
  • prd: is the length to calculate zigzag waves by highest(prd)/lowest(prd)
  • max_array_size: is the maximum number of elements in zigzag, keep in mind each zigzag point contains 2 elements, so for example if it's 10 then zigzag has 10/2 => 5 zigzag points
Returns: dir that is the current direction of the zigzag

showZigzag(zigzag, oldzigzag, dir, upcol, dncol) this function shows zigzag
Parameters:
  • zigzag: is the float array for the zigzag (should be defined like "var zigzag = array.new_float(0)"). each zigzag points contains 2 element: 1. price level of the zz point 2. bar_index of the zz point
  • oldzigzag: is the float array for the zigzag, you get copy the zigzag array to oldzigzag by "oldzigzag = array.copy(zigzay)" before calling get_zigzag() function
  • dir: is the direction of the zigzag wave
  • upcol: is the color of the line if zigzag direction is up
  • dncol: is the color of the line if zigzag direction is down
Returns: null
Phát hành các Ghi chú:
updated

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.