vdubus

Vdub Binary Options SniperVX v1

Vdub Binary Options SniperVX v1
Designed for Binary Options 60 sec trading upwards
Notes on chart
Please note the signal generated are configure to be super fast on candle opening. The down side to this is signals may switch direction mid stream.
ITM candlesticks signals generated went 6/300 Losses on a 1 min chart.
the blue line indicates reversal zones. Buy / sell targets are at the next projected line TF settings to suit

Sniper series

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//╭╮╱╱╭╮╭╮╱╱╭╮
//┃╰╮╭╯┃┃┃╱╱┃┃
//╰╮┃┃╭┻╯┣╮╭┫╰━┳╮╭┳━━╮
//╱┃╰╯┃╭╮┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃━━┫
//╱╰╮╭┫╰╯┃╰╯┃╰╯┃╰╯┣━━┃
//╱╱╰╯╰━━┻━━┻━━┻━━┻━━╯
//╭━━━┳╮╱╱╱╱╱╱╱╭╮
//┃╭━╮┃┃╱╱╱╱╱╱╱┃┃
//┃┃╱╰┫╰━┳━━┳━╮╭━╮╭━━┫┃
//┃┃╱╭┫╭╮┃╭╮┃╭╮┫╭╮┫┃━┫┃
//┃╰━╯┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃┃┃┃┃━┫╰╮
//╰━━━┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻━━┻━╯
//━╯
//Vdub Binary Options SnipperVX v1 / Vdub Rejection Spike v3 intergration -
//Signal generator for Binary Options / ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
study("Vdub Binary Options SniperVX v1", overlay=true, shorttitle="Vdub_SniperBX_v1")
//
//====================channel======================
len = input(8, minval=1)
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and close[1] > close
bullish = cross(close,out) == 1 and close[1] < close
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//  ema trend direction trigger For Singals 1 & 2
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="Trend Change EMA")
ema0 = ema(src0, len0)
plot_color = ema0 >= ema0[2] ? lime: ema0 < ema0[2] ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//
//--Modified vyacheslav.shindin-------------------------------------------------//      Signal 1
//Configured ema signal output
slow = 8
fast = 5
vh1 = ema(highest(avg(low, close), fast), 5)
vl1 = ema(lowest(avg(high, close), slow), 8)
//
e_ema1 = ema(close, 1)
e_ema2 = ema(e_ema1, 1)
e_ema3 = ema(e_ema2, 1)
tema = 1 * (e_ema1 - e_ema2) + e_ema3
//
e_e1 = ema(close, 8)
e_e2 = ema(e_e1, 5)
dema = 2 * e_e1 - e_e2
signal = tema > dema ? max(vh1, vl1) : min(vh1, vl1)
is_call = tema > dema and signal > low and (signal-signal[1] > signal[1]-signal[2])
is_put = tema < dema and signal < high and (signal[1]-signal > signal[2]-signal[1])
 
plotshape(is_call ? 1 : na, title="BUY ARROW", color=green, text="*BUY*", style=shape.arrowup, location=location.belowbar)
plotshape(is_put ? -1 : na, title="SELL ARROW", color=red, text="*SELL*", style=shape.arrowdown)
//
//Modified - Rajandran R Supertrend----------------------------------------------------- //    Signal 2
Factor=input(1, minval=1,maxval = 000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
 
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50, transp=85)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50, transp=85)
// Moddified [RS]Support and Resistance V0
RST = input(title='Support / Resistance length:', type=integer, defval=21)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//
//===============================Directional Projection=======================================//
tf2 = input('1', title="Trend Projection TF / Mins/D/W")
M2 = input('ATR')
P2 = input(13.00, type=float)
W2 = input(1)
pf2 = pointfigure(tickerid, 'close', M2, P2, W2)
spfc2 = security(pf2, tf2, close)
channel3=input(false, title="Connect Projection High/Low")
p22=plot(channel3?spfc2:spfc2==nz(spfc2[1])?spfc2:na, color=blue, linewidth=2, style=linebr, title="Directional Projection", offset=0)
//----------------------------------------------------------------------//