SilentShiller

AWB - Alma Weird Bands [SilentShiller]

A simple experiment that using Arnaud Legoux Moving Average tries to help visualize an extended trend and its reversal. You can play with:

  • Alma length
  • Alma offset (needs sigma not to be 0)
  • Alma sigma

I hope you find it useful. Feel free to modify it and let me know to test your scripts!
Phát hành các Ghi chú: Basis enhancement
Phát hành các Ghi chú: Modify colors
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận