everget

Adaptive Laguerre Filter

Adaptive Laguerre Filter indicator script.

The Adaptive Laguerre Filter was originally developed and described by John Ehlers in his paper `Time Warp – Without Space Travel`.

Thanks to @apozdnyakov for the sorting solution.
Phát hành các Ghi chú: Correct sorting
Phát hành các Ghi chú: Refactored
Phát hành các Ghi chú: Refactored
Phát hành các Ghi chú:
  • Add coloring
Phát hành các Ghi chú:
  • Added an alert on color change
  • Refactored
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?