remtradepro

MACD + Divergence + Line

█ OVERVIEW

Here's the classic MACD with some simples features in plus.

█ CONCEPTS

4 features

1 — Classic MACD histogram, with 4 different colors such as above or below 0, and above or below the previous bar
2 — Display option to disable EMA
3 — A signal line that show the exact point, because the histogram view might be hard to be precise
4 — Looking for previous Divergences, Bullish, Bearish and Hidden Bullish and Bearish but I don't like Hidden divergences

█ OTHER SECTIONS

An oscillator is good to know where we are in the trends, but it's not enough to run a small business of trading, you need to learn how to use it.
What is a divergence ?

Thanks to The rational investor for teaching me how to use this indicator.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?