simwai

Candlestick OB Finder

Introduction

Hello, this here is a non-repainting candlestick indicator which is able to detect OB looking candlestick formations.

Usage

It can be used to confirm entries, but be aware that it produces a lot of false signals.
Somehow the swings tend to reverse at these points.
I recommend the 10–15 minutes timeframe.

I hope you enjoy this small indicator. :)

Telegram: gimmemorecrypto
Blog I write for: barbotine-arbitrage.medium.com/
Write me if you wanna hire me or if you have questions to my indicators
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?