Arun_K_Bhaskar

Angle & Price Flow

This is a simple end of the day indicator based on open and close values.

Angles:
Identifying narrow angles helps to find breakouts
Maximum angle = High chance of reversal
Minimum angle = Chance of breakouts on the next day or upcoming days.

Price Flow:
I personally use price flow to simplify the flow of candlestick chart and to identify breakouts using rounding bottoms and rounding top patterns, sharp corners for reversals.

Features:
Multi time frame
Labels
Hide previous period

Combine it with other indicators for better result.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?