Texmoonbeam

Unraided Liquidity and S/R Pivots

Texmoonbeam Cập nhật   
This indicator is designed to show key pivot points, also known as levels, which could provide good trade entries.

Utilising liquidity concepts, untested pivot levels can be a good place to enter a trade after the pivot is tested, liquidity is taken and the direction reverses.

Alternatively, utilising the option of viewing already tested levels, you can easily see the key support and resistance areas that price is likely to have a strong reaction to, whether it wants to go toward or bounce away from these levels.

The indicator does not give buy and sell signals, it is up to you to use the levels to form your trading plan.

Oorah.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed an issue with repainting.
Fixed an issue where current bar was not removing lines when looking at untested only.
Phát hành các Ghi chú:
Added bar merging for gaps and invalid symbol exceptions.
Phát hành các Ghi chú:
Removed bar merging due to array element issue.
Phát hành các Ghi chú:
Increased max lines count
Fixed some array size index errors

Contact me directly on TradingView or Twitter for queries. For purchasing please check here texmoonbeam.notion.site/TradingView-Indicators-by-Texmoonbeam-9f09de3020864ff6a786004af3ba2488
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?