ec4

Volume Spike

This script identifies volume spikes as a percentage change of the current bar's volume compared to the previous 3 bars' average volume .
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Do you know how to get average volume over the past 50 candles? I may need to use this code to do it because I am looking for volume spikes, but really wanted to get the average volume too
+6 Phản hồi