RicardoSantos

[RS]ZigZag Percent Reversal - Forecast - patterns - labels

RicardoSantos Wizard Cập nhật   
description:
Zig Zag indicator plots points on the chart whenever prices reverse
by a percentage greater than a pre-chosen variable.
• Forecasts area based on zigzag statistics.
• Displays labels with detected patterns.
• Displays slope information rate of price, time diferentials and angle(experimental)
Phát hành các Ghi chú:
Added optional input method for zigzag be based on ATR percentage of price with additional optional multiplier.
Phát hành các Ghi chú:
added more options: pattern selections, optional components..

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?