Keanu_ritz

Nifty / Banknifty Dashboard by RiTz

Keanu_ritz Cập nhật   
Nifty / Banknifty Dashboard :
Shows Values of different Indicators on current Timeframe for the selected Index & it's main constituents according to weightage in index.
customized for Nifty & Banknifty (You can customize it according to your needs for the markets/indexes you trade in)

Interpretation :-

VWAP : if LTP is trading above VWAP then Bullish else if LTP is trading below VWAP then Bearish .

ST(21,1) : if LTP is trading above Supertrend (21,1) then Bullish , else if LTP is trading below Supertrend (21,1) then Bearish .

ST(14,2) : if LTP is trading above Supertrend (14,2) then Bullish , else if LTP is trading below Supertrend (14,2) then Bearish .

ST(10,3) : if LTP is trading above Supertrend (10,3) then Bullish , else if LTP is trading below Supertrend (10,3) then Bearish .

RSI (14) : Shows value of RSI (14) for the current timeframe.

ADX : if ADX is > 75 and DI+ > DI- then "Bullish ++".
if ADX is < 75 but >50 and DI+ > DI- then "Bullish +".
if ADX is < 50 but > 25 and DI+ > DI- then "Bullish".
if ADX is above 75 and DI- > DI+ then "Bearish ++".
if ADX is < 75 but > 50 and DI- > DI+ then "Bearish+".
if ADX is < 50 but > 25 and DI- > DI+ then "Bearish".
if ADX is < 25 then "Neutral".

MACD : if MACD line is above Signal Line then "Bullish", else if MACD line is below Signal Line then "Bearish".

PDH-PDL : "< PDH > PDL" means LTP is trading between Previous Days High( PDH ) & Previous Days Low( PDL ) which indicates Rangebound-ness.
"> PDH" means LTP is trading above Previous Days High( PDH ) which indicates Bullish-ness.
"< PDL" means LTP is trading below Previous Days Low( PDL ) which indicates Bearish-ness.

Alligator : If Lips > Teeth > Jaw then Bullish .
If Lips < Teeth < Jaw then Bearish .
If Lips > Teeth and Teeth < Jaw then Neutral/Sleeping.
If Lips < Teeth and Teeth > Jaw then Neutral/Sleeping.

Settings :
Style settings :-

Dashboard Location: Location of the dashboard on the chart
Dashboard Size: Size of the dashboard on the chart
Bullish Cell Color: Select the color of cell whose value is showing Bullish-ness.
Bearish Cell Color: Select the color of cell whose value is showing Bearish-ness.
Neutral Cell Color: Select the color of cell whose value is showing Rangebound-ness.
Cell Transparency: Select Transparency of cell.

Columns Settings :-
You can select which Indicators values should be displayed/hidden.

Rows Settings :-
You can select which Stocks/Symbols values should be displayed/hidden.

Symbol Settings :-
Here you can select the Index & Stocks/Symbols

Dashboard for Index : select Nifty / Banknifty
if you select Nifty then Nifty spot, Nifty current Futures and the stocks with most weightage in Nifty index will be displayed on the Dashboard/Table.

if you select Banknifty then Banknifty spot, Banknifty current Futures and the stocks with most weightage in Banknifty index will be displayed on the Dashboard/Table.

You can Customise it according to your needs, you can choose any Symbols you want to use.

Note :- This is inspired from "RankDelta" by AsitPati and "Nifty and Bank Nifty Dashboard v2" by cvsk123 (Both these scripts are closed source!)
I'm not a pro Developer/Coder , so if there are any mistakes or any suggestions for improvements in the code then do let me know!
Phát hành các Ghi chú: Update : used the new Pinescript feature for merging cells and showing tooltip for table cells.
Phát hành các Ghi chú: It's was not working because of some of the updates in TradingView pinescript, it said "If statement too long". fixed it!
Phát hành các Ghi chú: Disabled merge cell, as it was causing problems in displaying the table properly when indicators were turned off (caused gaps in column's , which didn't look good).

Added column to indicate whether the Price is Trading above 5 SMA High (Bullish), Below 5 SMA Low (Bearish) or in between 5 SMA High/Low (Neutral)
as far as I've observed,
when price is trading above 5 SMA High it is Bullish.
when price is trading below 5 SMA Low it is Bearish.
when price is trading between 5 SMA High-Low it is Neutral.
( If you don't like it, you can turn it off )
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?