GlobalMarketSignals

GMS: RSI & ROC Strategy

GlobalMarketSignals Premium Cập nhật   
This is a basic strategy like the RSI one I posted. This one adds in the Rate of Change indicator as well.

You can separate the two for RSI only and ROC only. Everything else is the same as the RSI strategy.

- Simple moving average trend filter.
- Simple moving average trade exit.
- Both long and short or each on it's own.

The source code should be open if you want to see it or modify it for your own project. I hope it helps!

Andre
Global Market Signals
Phát hành các Ghi chú:
I just added in a % profit target and % stop loss. Each has an on/off switch so you can test each other together or independently!

Also changed the default values for the ROC Upper and Lower from 0.01 & -0.01 to 1 & -1

I hope it helps,

Andre
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?