daviddtech

MACD Divergences by @DaviddTech

daviddtech Premium Cập nhật   
This indicator helps find divergences in the MACD .

This uses the modification of the TV built-in "Divergence indicator" (Version 10) that I have applied to the MACD .

Usage:
Add the indicator to your chart and then watch for it to plot divergences.
Phát hành các Ghi chú:
Quick update of the chart
Phát hành các Ghi chú:
added a "Don't touch the zero line".
* BULL must be below the zero line
* BEAR must be above the zero line
Phát hành các Ghi chú:
Updated a quick bug
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a bug with the zero line.
Phát hành các Ghi chú:
Added alerts

✅💰⚡ Become part of the community get early get access here:
https://www.patreon.com/daviddtech
🔥Telegram Group:
https://t.me/DaviddTech
⚡ Videos & Tutorials :
https://www.youtube.com/channel/UC7NJLsf6IonOy8QI8gt5BeA?sub_confirmation=1

♥ @DaviddTech
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?