briancarlo09

Crypto and FX PSC

A simple tool to calculate crypto position size and FX lot size.

How to use:
1. Use TradingView measurement tool or position tool to know how wide is your stop loss.
2. Set the equity and risk parameters.
2. For crypto, input the PERCENTAGE in stop loss;
For FX, input the PIPS.
3. Position size will be displayed in the panel.

Notes:
>Position size is in USDT for Cryptocurrencies
>Lot size for forex.

Forex contract size is your account type set by the broker:
Standard = 100,000 units = ~$10/pip
Mini = 10,000 units = ~$1/pip
Micro = 1,000 units = ~$0.10/pip
Nano = 100 units = ~$0. 01 /pip

Credits:
trananhvu149
hanabil
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?