TradeChartist

TradeChartist TrendRider Companion

™TradeChartist TrendRider Companion is an exceptionally beautiful and a functional indicator that can be used as a companion with ™TradeChartist TrendRider or as a standalone indicator and can also be used with other scripts. The indicator plots the trend based on Momentum, Volatility , detecting critical zones of Support and Resistance along the way, which helps the indicator find the right trend to ride, plotting Trend Intensity and Trend Markers based on only one piece of User input - TrendRider Type (Aggressive, Normal or Laid Back).

===================================================================================================================

What does ™TradeChartist TrendRider Companion do?

  • TrendRider Companion plots Trend Intensity along with Bull and Bear Trend Markers on chart, which helps the user get a visual confirmation of the Trend.

  • TrendRider Companion paints Trend strength on price bars based on the Color Scheme, if this option is enabled from the indicator settings.

===================================================================================================================

The script is pretty straight forward to use on any chart to track the trend intensity. ™TradeChartist TrendRider uses the same logic to detect the trend but TrendRider also plots critical Support/Resistance zones, detecting any breaches or fail of those levels on a candle close before reversing the Trend Ride.

===================================================================================================================

Best Practice: Test with different settings first using Paper Trades before trading with real money

===================================================================================================================

This is not a free to use indicator. Get in touch with me (PM me directly if you would like trial access to test the indicator)

Premium Scripts - Trial access and Information


  • Trial access offered on all Premium scripts.

  • PM me directly to request trial access to the scripts or for more information.

===================================================================================================================

Get in touch with me if you would like access to my Premium scripts for a trial before deciding on lifetime access.

Telegram - @Trade_Chartist

Free Scripts - http://bit.ly/Free-Scripts
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ TradeChartist để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.