loxx

Variety-Filtered, Squeeze Moving Averages [Loxx]

loxx Cập nhật   
Variety-Filtered, Squeeze Moving Averages is a chop zone indicator that identifies when price is below a specific volatility threshold calculated as the difference between a fast and slow moving average and filtered using ATR- or Pips-based threshold. This indicator can be use as both an entry and exit indicator. It identifies both chop zones and breakouts/breakdowns

How to use
  • When the candles turn white and the threshold bands appear on the chart, this is indicative of low volatility
  • When price exits the threshold bands, price will usually explode up or down giving a long or short signal. This acts as a sort of squeeze momentum.

Included:
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts, 4 types of alerts: Squeeze started, Squeeze ended, long, and short
  • Loxx's Expanded Source Types
  • 35+ Loxx's Moving Averages
Phát hành các Ghi chú:
Small error fix.
Phát hành các Ghi chú:
Small input spelling fix.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed input UI groupings.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?