ucsgears

UCSgears_Transaction Valuation Index

Here is the Version 2 of the TVI indicator posted earlier.

This is inspired from the Value Charts Indicator.


Version 1
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Created by UCSgears, Inspired from the Value Bands published recently
// Also Inspired from the Hubert Senters "Death of Fundamentals" Webinar
// Version 2 Utilizes the Plotbar feature. 

study(title="UCS_Transactional Valuation Index", shorttitle="UCS_TVI", overlay=false)
// INPUT
lbl = input(5, minval=1, title="Look Back Period Length")
sd = input(0.2, minval=0.1, title = "Zone Multiplier")

// Transactional Value
tvio = ((open-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
tvic = ((close-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
tvih = ((high-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
tvil = ((low-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
h0=hline(0, "Zero Line", gray, solid, 1)
h1=hline(+4, "Fair Value Top", green, solid, 1)
h2=hline(-4, "Fair Value Bottom", green, solid, 1)
h3=hline(+8, "Over Value", orange, dashed, 1)
h4=hline(-8, "Under Value", orange, dashed, 1)
h5=hline(+12,"Extremely Over Value", red, dashed, 2)
h6=hline(-12,"Extremely Under Value", red, dashed, 2)
fill(h1,h2, green, 90, "Fair Value Zone")
fill(h1,h3, orange, 90, "Over Value Zone")
fill(h3,h5, red, 90, "Extremely Over Value Zone")
fill(h2,h4, orange, 90, "Under Value Zone")
fill(h4,h6, red, 90, "Extremely Under Value Zone")

palette = open <= close ? green : red
plotbar(tvio,tvih,tvil,tvic, color=palette, title = "TVI Bars")