Dreadblitz

Angle Attack Follow Line Indicator

This indicator works with Follow Line Indicator , evaluates the angle for possible additions or reductions of the position. Many settings to play with:

https://s3.tradingview.com/snapshots/a/a6l6E2q3.png

- FOLLOW LINE CURRENT CHART RESOLUTION
- FOLLOW LINE HIGHER TIME FRAME
- FILTER HIGHER TIME FRAME
- NO FILTER HIGHER TIME FRAME
- ANGLE CONFIGURATION
- ANGLE LEVELS
- BUY / SELL
- OPTIONS TO ADD
- OPTIONS TO REDUCE
- BAR COLOR
- LABELS
-ALERTS

MANAGE YOUR RISK AND CAPITAL WELL IF YOU DO NOT WANT TO LOSE EVERYTHING¡¡¡

TO PLAY¡¡¡

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?