ceshead

Standard deviation of the exponential moving average

ceshead Cập nhật   

This indicator emphasizes price movements when it moves away from or closer to the chosen moving average, within the envelope of its standard deviation. It serves as a complement to other indicators or can be used within a strategy by itself.
Phát hành các Ghi chú:
Improved deformation emphasis
Phát hành các Ghi chú:
* The code has been simplified y optimizado; some variables and the titles of some entries have been renamed.
* Included ema deviation value as input.
* A yellow line is included as a standard deviation of the difference between the value of the moving average and the assigned entry (price) for values ​​below the histogram below 0, just as the blue line at the top already worked for values ​​above to 0.
* Changed both the title of the indicator and the shorttitle.
Phát hành các Ghi chú:
* Header information.
* Best graphical example of the indicator
Phát hành các Ghi chú:
*Updated to Pine script v.5
Phát hành các Ghi chú:
* Correct entry of deviation.
* Input is included as a smoothing option
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?