James_Bl

Future Pivot

Normaly Pivot is calculate from the last candle.
Future Pivot is calculate from the running candle.
The Future Pivot Indicator is usefull at the end of a period (11pm, Sundays, and end of the month)

Have Fun
Please do not Copy&Paste, use this Link
Have Fun

Phát hành các Ghi chú: Label Update cause of new Pine features.
Have Fun.
Phát hành các Ghi chú: Change Layout same math. Future Pivots are Usfull short time before a Candle is closing, cause u can see (nearly) where next Pivot will come. Future Pivots are calculated with the actoa running Candle, normal Pivots are calculated from the last closed candle.
Have Fun
Phát hành các Ghi chú: Some small Label changes.
Now you can change Pivot and Label Color.
Phát hành các Ghi chú: Code clean up
Yearly Future PPivot added ( shown in December printed in January)

Du willst kostenlos TA lernen?
Du hast fragen zu einem Chart?
Mich findet man auch hier.
https://t.me/BitCoin_AltCoin_Chart_Chat
https://twitter.com/Mr_JB_BitCoin
http://www.youtube.com/c/BitCoinAltCoinChart
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?