loxx

RSI Precision Trend Candles [Loxx]

loxx Cập nhật   
RSI Precision Trend Candles is a candle coloring indicator that uses an average range algorithm to determine trend direction. The precision trend algorithm can be used on any calculated output to tease out interesting trend information.

What is RSI?
The relative strength index (RSI) is a momentum indicator used in technical analysis. RSI measures the speed and magnitude of a security's recent price changes to evaluate overvalued or undervalued conditions in the price of that security.

The RSI is displayed as an oscillator (a line graph) on a scale of zero to 100. The indicator was developed by J. Welles Wilder Jr. and introduced in his seminal 1978 book, New Concepts in Technical Trading Systems.

Included
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
Phát hành các Ghi chú:
Removed unused inputs.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?