logan3

Return (Percent Change)

logan3 Cập nhật   
This Script displays Regular or Log Returns as either a line or histogram and labels the current bar.
If something other than price is selected as the source, the result is percent change with a positive or negative slope.
If a moving average of price is used as the source, the result is analogous to a strength index
Other options include a look-back period adjustment (the default is 1),
smoothing results by converting to an EMA, and
Bollinger Bands with Length and Standard Deviation inputs.
Phát hành các Ghi chú:
Name Shortened to "Return"
Phát hành các Ghi chú:
precision increased to two decimal places
Phát hành các Ghi chú:
// This Script displays Regular or Log Returns as either a line or histogram and labels the current bar.
// Additionally, an "ArcTan" method is available which allows the slope of a line that crosses zero to be displayed.
// If a moving average of price is used as the source, the result is analogous to a strength index
// Other options include smoothing by converting to an EMA of returns,
// Bollinger Bands with SMA for the Length, and Standard Deviation for the Width.
// When the BB Basis is positive the bands appear green, and when negative they are red.
// if you set the BB basis to one, the color of the BB histogram will indicate the slope only.
Phát hành các Ghi chú:
Two Decimal Places for Absolute Change Label
Phát hành các Ghi chú:
corrected log input type spelling
Phát hành các Ghi chú:
...
Phát hành các Ghi chú:
Option to display absolute values was added.

Bollinger Bands can be toggled on/off.
Phát hành các Ghi chú:
Script has been updated to allow Return and Basis to be expressed as several different types of moving average. From the Pinescript Reference:

sma: The sma function returns the moving average, that is the sum of last y values of x, divided by y.
ema: The ema function returns the exponentially weighted moving average. In ema weighting factors decrease exponentially. It calculates by using a formula: EMA = alpha * x + (1 - alpha) * EMA, where alpha = 2 / (y + 1)
wma: The wma function returns weighted moving average of x for y bars back. In wma weighting factors decrease in arithmetical progression.
rma: Moving average used in RSI. It is the exponentially weighted moving average with alpha = 1 / length.
swma: Symmetrically weighted moving average with fixed length: 4. Weights: .
vwma: The vwma function returns volume-weighted moving average of x for y bars back. It is the same as: sma(x * volume, y) / sma(volume, y)

Bands may be displayed as:
std dev: Standard Deviation (typical multiple value=2)
atr: Average True Range (typical multiple value = 1) RMA of true range. True range is max(high - low, abs(high - close), abs(low - close))

Here's an example show Bi-Weekly Log Returns of the entire history of bitcoin:

Here's an example of Daily Reg Returns in Absolute Price and the indicator being used to show the 30SMA Slope:
Phát hành các Ghi chú:
Comments and Example updated

Corrected example of Daily Reg Returns in Absolute Price and the indicator being used to show the 30SMA Slope:
Phát hành các Ghi chú:
Added functionality to magnify basis line (display only)
Phát hành các Ghi chú:
corrected idea image
Phát hành các Ghi chú:
formatting
Phát hành các Ghi chú:
corrected versioning
Phát hành các Ghi chú:
formatting
Phát hành các Ghi chú:
Script has been updated to include wicks, so you can now see candles normalized to zero.

Two EMA's of the basis also have been added as an option, as well as the ability to magnify the plots (display only).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?