dinhchien

[BTCUSD] DinhChienFX [2 orders]

dinhchien Premium Cập nhật   
* Historical statistics from 2018:
* Strategy will enter 2 orders, Order 2 will appear only when there is Order 1:
- Percent profitable of 1st order: 64.76%.
- Percent profitable of 2nd order: 49.86%.
- Average percent profitable: 57.31%.
- 14 consecutive wins.
- 4 consecutive losses.
Order 1: risk / reward ratio 1/1 used to determine if this rule is effective or not?
Order 2: Appears when there is order 1, Use take-profit and take-loss level of order 1 at Fibonacci 75%.
. * 1st Order conditions:
- Buy: When the ADX index cuts up to 45, check earlier if the closing price has cut up and is above the Upper 2 line, enter the Buy order.
- Sell: when the ADX indicator cuts up to 45, check before that if the closing price has cut down and is above Lower 2 then enter a Sell order.
* How to enter Order 2: When order 1 appears, there are always Stoploss and Takeprofit levels. Draw Fibonacci from take-profit and take-loss prices, Fibonacci retracement level = 75%
----------------
1. Trend identification:
- Channel Keltner:
... Uptrend: when the closing candlestick cuts up and is above the Keltner channel, the Upper Line 2
... Down trend: when the candle closes and falls above the Keltner Line Lower 2
2. Rules of entry:
- Channel Keltner:
... Buy: Candlestick closing price cuts up and above the Keltner Upper 2.
... Sell: The closing price of the candle cuts down and is lower than the Keltner Below 2.
ADX indicator:
... Buy: The ADX value crossed to 45 and the close of the candle was higher than Keltner Upper 2.
... Sell: ADX value cuts to 45 and the close of the candle is lower than Keltner Below 2.
3. Stoploss and Profit = atr (20) * 2.
Phát hành các Ghi chú:
Modify:
- Order 1: Risk/reward = 1/1.05
- Order 2: Risk/reward = 1/1.7 = fibonacci 63%, Percent Profitable ~ 50%.
- Show HH-HL-LL-LH

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

"Use the link below to obtain access to this indicator" or "PM us to obtain access"

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan