inno14

Envelop - Multi Type

Envelop - Multi Type displays an upper envelope above a basis line and a lower envelope below the basis line. The basis line is a type of moving average, The envelopes are set a percentage away from the basis line.

A. Basis Line's Type
1. Gaussian Filter script by Alex Orekhov (everget)
2. SMA
3. EMA
4. TEMA
5. WMA
6. VWMA
7. DONCHIAN
8. Hull MA
9. ALMA

B. Default Percent of Envelop
1. Resolution (Time frame) <= 5: percent = 0.382
2. Resolution (Time frame) <= 15: percent = 0.5
3. Resolution (Time frame) <= 30: percent = 0.618
4. Resolution (Time frame) <= 60 (1H): percent = 0.786
5. Resolution (Time frame) <= 240 (4H): percent = 1.0
6. Resolution (Time frame) <= 1440 (1D): percent = 1.618
7. Resolution (Time frame) >1D: percent = 2.618

C. Custom Percent of Envelop
Default Percent of Envelop auto disable when Custom Percent of Envelop > 0 and the envelopes are set by user defined percentage.
Phát hành các Ghi chú: Update row67
Phát hành các Ghi chú: Update:
1. fill background
2. Add Standard Deviation Envelop & ATR Envelop
3. By default only Percent Envelop is open. Check/uncheck types of envelop to active them.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?