EvoCrypto

Ranged Candle Length - evo

Similar to one of my previous scripts 'Ranged Volume', but instead of using volume , this script uses candle length mirrored. It creates a range using highest and lowest of a given period. When the range gets larger, it means the current candle is bigger than the largest candle of your given period (break-out).

Yellow = Bullish break out
Red = Bearish break out

A good way to use this is to follow the direction of the last break-out candle or open a position with a stop just below or above the candle (that's how I tested it real time).

Good luck!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?