lukescream

Moving Average Slope

A simple calculation and plotting of the slope of a Moving Average.
You'll be amazed looking at how accurate it is signaling early entries and exits from trend follower positions, just by applying some basic TA to it (support, resistance, trend lines ).
Have a look:

In the settings, you can choose to use it on EMA on SMA , and the length of the MA involved.

I recommend using it on a medium-long sampling MA, to minimize noise.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?