odalhousani

EMA 21,13,8 - scalping

3 EMAs will help identify and predict uptrends and downtrends

-If EMAs are all above the candles it a sign to sell & if the EMAs are below its a sign to buy
- If the Green-8 EMA crosses or touches red candle then flips under the other EMAs & candles then it's time to sell
-If the Green-8 EMA crosses or touches green candle then flips above the other EMAs & candles then it's time to buy

- how far is the EMAs from the candle it'll show how strong the trend. combine this strategy with the stochastic oscillator & RSI to get the maximum benefit
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?