Jaerevan47

BUY/SELL SIGNALS from LSMA/ALMA/HMA

This indicator uses the Least Squares Moving Average ( LSMA ) in tandem with the Arnaud Legoux Moving Average ( ALMA ) and Hull Moving Average ( HMA ) to generate buy-sell signals, represented by the light blue and orange crosses respectively.

The yellow lines produced by the indicator show periods of market uncertainty and possible reversal, and a modified, user-defined VWAP is given along with a 200 EMA . The point of this indicator was to create a smoother, more visually appealing moving-average, price action-based indicator when compared to the trend-step and simple moving average indicators available. This indicator uses a fast (25 period) LSMA coupled with a slower (50 period) HMA and ALMA in order to make signals both smooth and fast.

This indicator will work on all markets, except the modified VWAP will naturally not function if the volume is unpublished for that market. Use of this indicator will be very strong in trending markets, as the yellow line will spot possible reversals quite early, meaning the trader can be ready early for the buy/sell signal to appear. Use of this indicator in sideways market conditions will be limited, as it is for all moving average-based indicators, but the damage will be minimal as bad trades will be quickly realized by the indicator and the color will switch to yellow, this is possible because of the settings differences between the period lengths of the LSMA vs the ALMA + HMA .
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?