paaax

dize Multi-Timeframe Power Index

Hi Trader,

the "Power Index" indicator is one part of our holistic approach to identifying trading setups. It is one of many indcators of our dize indicator package and should always be used in conjunction with the other dize indicators.

💡 What is the Power Index?

The "Power Index" indicator is our approach to measuring the volatility of an asset. It comes with multi-timeframe support, which helps to filter out bad trades. The indicator has a "Sensitivity" parameter that specifies how many historic candles should be looked at when calculating. The graph is a cloud colored according to historical volatility . This makes it possible to estimate at a glance how much risk and volatility currently prevail in the market.

💡How to use it?

By using the integrated settings you will be able to configure the power index for your market. Firstly, you should find the "Sensitivity" which best reflects your markets volatility . If you wish, you can also use the indicator on a different timeframe, than the one displayed on your chart. That can help to filter out noise and get a better perspective on what is happening on a bigger timeframe.

Let's have a look how we can use the Power Index to filter out noise on a lower timeframe:


In the above picture, both chart and power index run on the same timeframe. The Power Index calculates according to the selected timeframe and gives solid information.


If we zoom out on the power index by selecting a higher timeframe, we get the big picture and can easily identify low volatility , which might increase our chances on finding a good trading setup.

The above example is one of many use cases for the power index indicator.

🔓 To gain access to this indicator, please read the signature field.

🙋‍♂️Listed as "Trusted Pine Programmer for Hire"

💰Save $30 on your Tradingview subscription: https://bit.ly/3OtLyNz

🔓Indicator access: http://www.dize-trading.de

🔒Trial access: https://discord.gg/DqwKjBZ8Qe
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ paaax để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

🔓To gain access to the dize indicator package, please subscribe on our website http://www.dize-trading.de 🔒For trial access please follow the instructions on our discord: https://discord.gg/DqwKjBZ8Qe

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.