lsprofit

L&S PROFIT TREND

Trend indicator for TF from 1 hour and above, for any trading pair, any exchange, binary options. Signals+ Take profit levels. 90% good signal and take profit 1.
Phát hành các Ghi chú: Added dynamic and static take profit option, candle illumination with high ratio, added stop line, improved notification option (exchange, currency pair, long or short signal, take profit, stop)
Phát hành các Ghi chú: Visual improvement of take profit line
Phát hành các Ghi chú: Hi everyone!!!
New update:
1. Improved visualization
2. 2 variance take profit , dynamic and static
3. Added statistics for triggering take profit levels
4. Notifications for signal take profit levels and stop levels
BINANCE:ALGOBTC, long : 0.0000315
TP 1 long : 0.000030832
TP 2 long : 0.000031572
TP 3 long : 0.000034568
stop long : 0.000029325
Phát hành các Ghi chú: Improved visualization
Phát hành các Ghi chú: Improved visualization
Phát hành các Ghi chú: update
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ lsprofit để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

I want this indicator dem please
Phản hồi
Получить триал доступ можно через сайт : https://lsprofit.com
Phản hồi