crasher

5x Period Cycle Seasonality

Shows the average from the last 5 periods for close price cycle. For example to see the annual seasonality of a stock for the last 5 years use on daily chart with the default setting of 252, the number of trading days in a year, approximately.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study("5 Period Cycle Seasonality")

Period = input(title="Period Cycle", type=integer , defval=252)

LastYear = close[Period]
TwoYearsAgo = close [2 * Period]
ThreeYearsAgo = close [3 * Period]
FourYearsAgo = close [4 *Period]
FiveYearsAgo = close [5 * Period]

Offset = Period
LastYearE = close[Period - Offset]
TwoYearsAgoE = close [2 * Period - Offset]
ThreeYearsAgoE = close [3 * Period - Offset]
FourYearsAgoE = close [4 *Period - Offset]
FiveYearsAgoE = close [5 * Period - Offset]

plot((LastYearE + TwoYearsAgoE + ThreeYearsAgoE + FourYearsAgoE + FiveYearsAgoE) / 5, color = #00ff00, linewidth = 5, offset =  Offset)

plot((LastYear + TwoYearsAgo + ThreeYearsAgo + FourYearsAgo + FiveYearsAgo) / 5, color = #ff0000, linewidth = 5)

Ý tưởng liên quan