rouxam

Bollinger Bands + RSI Alerts for 3commas/DCA bot

rouxam Cập nhật   
Hey Folks !
This is in indicator that generates buy alerts combining Bollinger Bands and RSI .

RSI validates the BB signal by confirming we are not in an oversold area.


Interval: 3m to 15m


Recommended settings for 3commas DCA bot

- TP/TTP: 0.3%/0.1%,
- Base Order: Your choice,
- Safety Order: 1.2 * Your choice of base order
- Safety Order Volume Scale: 1.2,
- Safety Order Step Scale: 1.5,
- Price Deviation to Open Safety Order (% from initial order): 0.25%,
- Max Safety Trades Count: 7
- DO NOT USE STOP LOSS

> Create Alert with Buy Alert and link it to "Message for deal start signal"
Phát hành các Ghi chú: Added `alertcondition()` in script
Phát hành các Ghi chú: Fix input for standard deviation
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?