JoeCA9772

HPK Crash Indicator

From Hari P. Krishnan's book, The Second Leg Down: Strategies for Profiting after a Market Sell-Off:

"We start by specifying the year on year (YoY) change in the index. Next, we calculate the 5 year trailing Z score of the YoY returns. We also calculate the 5 year trailing Z score of 1 month historical volatility for the index, using daily returns. Our crisis warning indicator flashes if both Z scores are above 2. In other words, recent price increases and current volatility need to be at least 2 standard deviations above normal.

It can be seen that this basic implementation is reasonably effective, accepting that the effective sample set is small. A false signal is given in mid-2006, but the signal is quickly washed away. The remaining signals occur fairly close to the point of collapse. The idea that elevated volatility is predictive of danger is not new and underpins many asset allocation schemes. However, Sornette deserves credit for moving away from a largely valuation-based approach to predicting crises to one that relies upon price action itself."
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?