refjamie

JD's Apollo Confirmations

JD Apollo Confirmations Indicator is used as the confirmation indicators for a number of other algorithms.

This has been specifically designed for Indicies, namely the US30.

How to use;

When the bars align, it means the price is heading in the direction of alignment.

This indicator is intended to be used as a confirmation indicator for other algorithms for best effect.

This algorithm combines a number of indicators with specifically tested and chosen settings that have shown to work on a number of timeframes.

How to Access

Gain access to JD Apollo Confirmations for your TradingView account through our website, links below.

7 day paid trials, subscriptions and lifetime access are all available.
Phát hành các Ghi chú: Major code optimise

+ Cleaner Menu
+ Better Visual

Be Relentless. Go get it.

JD

https://jdindicators.com/
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ refjamie để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Gain access to this script for your TradingView account through our website, links below. 7 day paid trials, monthly subscription and lifetime access are available. All tiers give you full instructions and access to the private discord server.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.