ParkF

[_ParkF]MA_Package

This indicator is a comprehensive set of moving averages.

All settings are handled in the input menu.

1. 6 moving averages are included.

2. You can edit the source of 6 moving averages.

3. You can change the type of each moving average line.

4. You can change the period value of each moving average line.

5. You can change the color of each moving average line.

6. You can change the thickness of each moving average line.

7. The predictive value of each moving average line will be displayed as a dot, and this value will be changed according to the type of the moving average line.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

이 지표는 이동평균선의 종합선물세트 입니다.

모든 설정은 input 메뉴에서 다뤄집니다.

1. 6개의 이동평균선이 포함 되어 있습니다.

2. 6개의 이동평균선의 소스를 수정할 수 있습니다.

3. 각각의 이동평균선의 타입을 변경할 수 있습니다.

4. 각각의 이동평균선의 기간값을 변경할 수 있습니다.

5. 각각의 이동평균선의 색상을 변경할 수 있습니다.

6. 각각의 이동평균선의 두께를 변경할 수 있습니다.

7. 각각의 이동평균선의 예측값이 점으로 표시될 것이고 이 값은 해당 이동평균선의 타입에 맞춰 변경됩니다.
Phát hành các Ghi chú: Added Input Predictive MA Size
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?