Arun_K_Bhaskar

Index Reversal Range with Volatility Index or VIX

Arun_K_Bhaskar Cập nhật   
What is the Indicator?
• The indicator is a visualization of maximum price in which the respective index can go up to in comparison with it's Volatility Index or VIX .

Who to use?
• Intraday
• Swing
• Position
• Long term Investors
Futures
• Options
• Portfolio Managers
• Mutual Fund Managers
• Index Traders
Volatility based Traders
• Long term Investors and Options Traders gets the maximum benefit

What timeframe to use?
• 1 Year: Position & Investors
• 6 Months: Position & Investors
• 3 Months: Swing & Position
• 1 Month: Swing & Position
• 1 Week: Swing
• 1 Day: Swing
• 1 Hour: Intraday & Swing

What are Upper and Lower lines?
• Upper Line: If the index price reach closer to the Upper line there is a high chance of reversal to Bearish trend .
• Lower Line: If the index price reach closer to the Lower line there is a high chance of reversal to Bullish trend .
• This need to be confirmed with multiple levels like Daily, Weekly, Monthly etc.

How to use?
• If the price reach closer to that level there is a high chance of reversal from the current trend.
• To identify the reversal zone of the index.
• To identify the trend.
• Option Traders can Sell a Call or Put Option from that level.
• Long term Investors, Position or Swing traders can plan for a Long entry.
• Intraday traders can use lower timeframes to do the same.

Indicator Menu
• Input VIX: Identify the VIX Symbol of your Index and type it in the box.
• For example for NIFTY Index chart type INDIAVIX in the box.
• Choose multiple timeframes according to your convenience.

How to turn on indicator Name and Value labels?
• Right side of the screen >
• Right click on the Price scale >
• Labels > Indicators and financial name labels, Indicators and financial value labels

Further Reading:
• Various videos and reading materials are available about this method.
Phát hành các Ghi chú: Updated on 29 May 2022
  • Added dots between lines.
Phát hành các Ghi chú: Updated on 31 May 2022
  • Updated with current Volatility levels as Lines and Labels.
  • The number in % is the Volatility Percentage which appear at the end of each label.
  • Removed the dots on lines as it looks clustered.
Phát hành các Ghi chú: Updated on 10 June 2022
  • Added timeframes 30, 5 and 1 minutes.
    Note: The gap between lines is the limitation of script. Draw a line manually to fill that for now.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?