JayRogers

Strategy Code Example 2 - Time Limiting

*** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY TIME LIMITING CODE IMPLEMENTATION ***

This is a follow up to my example for risk management implementation here:


Code remains mostly unchanged, but now includes a time limiting implementation.

Relevant code blocks for the time factor are preceded with a comment stating:
 • *** FOCUS OF EXAMPLE ***

Cheers!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2

strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.GBP)

// Revision:    1
// Author:     @JayRogers
//
// *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY TIME LIMITING ***
//
// This is a follow up to my previous strategy example for risk management, extended to include a time limiting factor.

// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource  = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength  = input(defval = 14, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource  = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength  = input(defval = 21, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
tradeInvert   = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// Risk management
inpTakeProfit  = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss   = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop  = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// Time limiting
// a toggle for enabling/disabling
useTimeLimit  = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear    = input(defval = 2016, title = "Start From Year", type = integer, minval = 0, step = 1)
startMonth   = input(defval = 05, title = "Start From Month", type = integer, minval = 0,step = 1)
startDay    = input(defval = 01, title = "Start From Day", type = integer, minval = 0,step = 1)
startHour    = input(defval = 00, title = "Start From Hour", type = integer, minval = 0,step = 1)
startMinute   = input(defval = 00, title = "Start From Minute", type = integer, minval = 0,step = 1)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit  = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss   = inpStopLoss  >= 1 ? inpStopLoss  : na
useTrailStop  = inpTrailStop  >= 1 ? inpTrailStop  : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// === TIME LIMITER CHECKING FUNCTION ===
// using a multi line function to return true or false depending on our input selection
// multi line function logic must be indented.
startTimeOk() =>
  // get our input time together
  inputTime  = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
  // check the current time is greater than the input time and assign true or false
  timeOk   = time > inputTime ? true : false
  // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
  // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
  r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit

// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)

// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)

// === LOGIC ===
// is fast ma above slow ma?
aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false
// are we inverting our trade direction?
tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false

// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// wrap our strategy execution in an if statement which calls the time checking function to validate entry
// like the function logic, content to be included in the if statement must be indented.
if( startTimeOk() )
  // === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
  enterLong = not tradeDirection[1] and tradeDirection
  exitLong = tradeDirection[1] and not tradeDirection
  strategy.entry( id = "Long", long = true, when = enterLong )
  strategy.close( id = "Long", when = exitLong )
  
  // === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
  enterShort = tradeDirection[1] and not tradeDirection
  exitShort = not tradeDirection[1] and tradeDirection
  strategy.entry( id = "Short", long = false, when = enterShort )
  strategy.close( id = "Short", when = exitShort )
  
  // === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
  strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
  strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)