OrionAlgo

BTC ATH ROI

This indicator shows the ROI % of Bitcoin from when it passed its ATH of the previous bull cycle. I found it interesting that each time it crossed its ATH it took around 260-280 days to peak for each one. This bull run seems to follow between both of the previous bull runs including this recent dip.

There are a couple issues I want to fix but can't figure out:
1. You need to completely scroll out and move towards 2013 on the Daily chart for all 3 lines to show up. Would be nice to load all of that data at the start.
2. I can't query the value of the plots after they have been offset. This would be useful to create a prediction bias for the current plot so would could see where btc might go.

If you peeps know of a way to load all data or query plot values after offsets, please share. That would be awesome.
Phát hành các Ghi chú: Cleaned up the plots a bit by moving smoothing and rsi into roi function.
Phát hành các Ghi chú: Created a new function to try to reference the historical bars. This fixes drawing issues up to the current bar, but not past the current bar. User still needs to scroll out to get the first historical bars, but we are on the right track.
Using the new v2 function I was able to create a 'prediction' curve based on previous cycles and current cycle.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?