LonesomeTheBlue

Higher Time Frame Chart Overlay

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,

This script gets OHLC values from any security and Higher/Same time frame you set, then creates the chart including last 10 candles. it shows Symbol name, Time Frame, Highest/Lowest level of last 10 candles and Close Price at the right side of the chart as well. Closing price text color changes by the real-time candle of the related symbol and time frame. The all this was made using the Tables in Pine and the chart location doesn't change even if you change the size of main chart window.

Almost everything can be change as you want. You can change/set:
- Colors of Body and Top/Bottom Wicks separately
- The Height of each Cell
- The Width of Body and Wicks
- The Background and Frame color
- Enable/disable Status Panel (if you disable Status Panel then only candle chart is shown)
- Location of Status Panel
- Text color and Text size
- The Background color of Status Panel


Some examples:

The info shown in Status Panel:

You can change The Height of each Cell and The Width of Body and Wicks

You can change colors:

You can change location of the chart:

If you add the script more than once then you can see the charts for different symbols and time frames: (This may slow down your chart)

If you right-click on the script and choose "Visual Order" => "Bring to front" then it will be better visually:

P.S. Using this script may slow down your chart, especially if you add it more than once


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
removed the drawings
Phát hành các Ghi chú:
Precision for symbol close, highest/lowest values fixed
Phát hành các Ghi chú:
Symbol is fixed to use active/current Symbol on the current by default. and added tooltip for it.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?