lastguru

LengthAdaptation

lastguru Cập nhật   
Collection of dynamic length adaptation algorithms. Mostly from various Adaptive Moving Averages (they are usually just EMA otherwise). Now you can combine Adaptations with any other Moving Averages or Oscillators (see my other libraries), to get something like Deviation Scaled RSI or Fractal Adaptive VWMA. This collection is not encyclopaedic. Suggestions are welcome.

chande(src, len, sdlen, smooth, power) Chande's Dynamic Length
  Parameters:
    src: Series to use
    len: Reference lookback length
    sdlen: Lookback length of Standard deviation
    smooth: Smoothing length of Standard deviation
    power: Exponent of the length adaptation (lower is smaller variation)
  Returns: Calculated period
Taken from Chande's Dynamic Momentum Index (CDMI or DYMOI), which is dynamic RSI with this length
Original default power value is 1, but I use 0.5
A variant of this algorithm is also included, where volume is used instead of price

vidya(src, len, dynLow) Variable Index Dynamic Average Indicator (VIDYA)
  Parameters:
    src: Series to use
    len: Reference lookback length
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
  Returns: Calculated period
Standard VIDYA algorithm. The period oscillates from the Lower Bound up (slow)
I took the adaptation part, as it is just an EMA otherwise

vidyaRS(src, len, dynHigh) Relative Strength Dynamic Length - VIDYA RS
  Parameters:
    src: Series to use
    len: Reference lookback length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
  Returns: Calculated period
Based on Vitali Apirine's modification (Stocks and Commodities, January 2022) of VIDYA algorithm. The period oscillates from the Upper Bound down (fast)
I took the adaptation part, as it is just an EMA otherwise

kaufman(src, len, dynLow, dynHigh) Kaufman Efficiency Scaling
  Parameters:
    src: Series to use
    len: Reference lookback length
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
  Returns: Calculated period
Based on Efficiency Ratio calculation orifinally used in Kaufman Adaptive Moving Average developed by Perry J. Kaufman
I took the adaptation part, as it is just an EMA otherwise

ds(src, len) Deviation Scaling
  Parameters:
    src: Series to use
    len: Reference lookback length
  Returns: Calculated period
Based on Derivation Scaled Super Smoother (DSSS) by John F. Ehlers
Originally used with Super Smoother
RMS originally has 50 bar lookback. Changed to 4x length for better flexibility. Could be wrong.

maa(src, len, threshold) Median Average Adaptation
  Parameters:
    src: Series to use
    len: Reference lookback length
    threshold: Adjustment threshold (lower is smaller length, default: 0.002, min: 0.0001)
  Returns: Calculated period
Based on Median Average Adaptive Filter by John F. Ehlers
Discovered and implemented by @cheatcountry: I took the adaptation part, as it is just an EMA otherwise

fra(len, fc, sc) Fractal Adaptation
  Parameters:
    len: Reference lookback length
    fc: Fast constant (default: 1)
    sc: Slow constant (default: 200)
  Returns: Calculated period
Based on FRAMA by John F. Ehlers
Modified to allow lower and upper bounds by an unknown author
I took the adaptation part, as it is just an EMA otherwise

mama(src, dynLow, dynHigh) MESA Adaptation - MAMA Alpha
  Parameters:
    src: Series to use
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
  Returns: Calculated period
Based on MESA Adaptive Moving Average by John F. Ehlers
Introduced in the September 2001 issue of Stocks and Commodities
Inspired by the @everget implementation: I took the adaptation part, as it is just an EMA otherwise

doAdapt(type, src, len, dynLow, dynHigh, chandeSDLen, chandeSmooth, chandePower) Execute a particular Length Adaptation from the list
  Parameters:
    type: Length Adaptation type to use
    src: Series to use
    len: Reference lookback length
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
    chandeSDLen: Lookback length of Standard deviation for Chande's Dynamic Length
    chandeSmooth: Smoothing length of Standard deviation for Chande's Dynamic Length
    chandePower: Exponent of the length adaptation for Chande's Dynamic Length (lower is smaller variation)
  Returns: Calculated period (float, not limited)

doMA(type, src, len) MA wrapper on wrapper: if DSSS is selected, calculate it here
  Parameters:
    type: MA type to use
    src: Series to use
    len: Filtering length
  Returns: Filtered series
Demonstration of a combined indicator: Deviation Scaled Super Smoother
Phát hành các Ghi chú:
v2 Correction for vidyaRS algorithm: Vitali Apirine used EMA for his calculations, but I used RMA by mistake
Phát hành các Ghi chú:
v3 Updated vidyaRS to allow multiplier input in form of lower bound
Phát hành các Ghi chú:
v4 New combined MA: Relative Strength Super Smoother based on Vitali Apirine's RS EMA, but with Super Smoother

Tips in TradingView Coins are appreciated
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.