capriole_charles

Bitcoin Production Cost

Bitcoin's Production Cost

Based on raw data from CBECI.
Follow me to read more about the calculation logic.
Phát hành các Ghi chú: Script commentary update.
Phát hành các Ghi chú: In-line with CoinShares December 2019 research report, added option to use a lower electricity cost/kWh from Mid-2019.
Phát hành các Ghi chú: Updated with January 2020 electricity data.
Phát hành các Ghi chú: Updated with May 2020 electricity data from CBECI.org
Now uses 2 week rolling data for finer granularity (while balancing TradingView load time).
Uses 4c/kWh (lower end of CBECI and Coinshares global average Mining electrical cost estimates).
Phát hành các Ghi chú: Updated chart visuals
Phát hành các Ghi chú: Updated with August 2020 electricity data from CBECI.org
Phát hành các Ghi chú: Updated inputs
Phát hành các Ghi chú: Updated input data
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?