xdecow

Heatmap Volume [xdecow]

This indicator colors the volume bars and candles according to the volume traded. The calculation of the heat map zones is done as follows:
how many standard deviations the volume are distant from the average volume?

For a better visual experience, place the borders and wicks of the candles in a neutral color.
Phát hành các Ghi chú: Added abbreviated numbers to scale
Phát hành các Ghi chú: Added options to show thresholds lines
Phát hành các Ghi chú: Option to select heatmap zones as lines or backgrounds.
Small fix in the plots order.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?