Fontiramisu

Trend Dominance Multi Timeframe [Misu]

█ This indicator shows the repartition of bullish and bearish trends over a certain period in multiple timeframes. It's also showing the trending direction at the time.

█ Usages:
Trend dominance is expressed with two percentages: left is downtrend and right is uptrend. Cell colors turn green if dominance is up and red if it is down.

Knowing the trend dominance allows you to have a better overview of the market conditions.
You can use it to your advantage to favor long or short trades, reversal or breakout strategies, etc.

█ Features:
> Table colors
> Instant Trend Multitimeframe
> Trend Dominance Multitimeframe

█ Parameters:
> Length: Length is used to calculate ATR.
> Atr Multiplier: A factor used to balance the impact of the ATR on the Trend Bands calculation.
> UI Settings
Phát hành các Ghi chú:
Change chart.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?