elmstBros

FV 15min MS_230906_co

elmstBros Cập nhật   
This script allows the user to visualize a momentum shifts on the candlestick charts. This is a visual indicator to help the trader quickly recognize if a potential trade exists where the market sentiment might be changing. The MS occurs when the below parameters are followed:

Creates blue triangle on the chart when:
1) at the close of a green candle that was preceded by 4 or more red candle closes
2) The RSI falls below 30 during of the candles or wicks
3) The bollinger band is pierced at any point (regardless of close) during that series of candles

Creates blue triangle on the chart when the conditions are :
1) creates a blue triangle on the chart when at the close of a red candle that was preceded by 4 or more green candle closes
2) The RSI goes above 70 during of the candles or wicks
3) The bollinger band is pierced at any point (regardless of close) during that series of candles
Phát hành các Ghi chú:
This script allows the user to visualize a momentum shifts on the candlestick charts. This is a visual indicator to help the trader quickly recognize if a potential trade exists where the market sentiment might be changing. The MS occurs when the below parameters are followed:

Creates blue triangle on the chart when:
1) at the close of a green candle that was preceded by 4 or more red candle closes
2) The RSI falls below 30 during of the candles or wicks
3) The bollinger band is pierced at any point (regardless of close) during that series of candles

Creates blue triangle on the chart when the conditions are :
1) creates a blue triangle on the chart when at the close of a red candle that was preceded by 4 or more green candle closes
2) The RSI goes above 70 during of the candles or wicks
3) The bollinger band is pierced at any point (regardless of close) during that series of candles
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?