dgtrd

Volume Profile, Pivot Anchored by DGT

dgtrd Wizard Cập nhật   
Volume Profile (also known as Price by Volume ) is an charting study that displays trading activity over a specified time period at specific price levels. It is plotted as a horizontal histogram on the finacial isntrumnet's chart that highlights the trader's interest at specific price levels. Specified time period with Pivots Anchored Volume Profile is determined by the Pivot Levels, where the Pivot Points High Low indicator is used and presented with this Custom indicator

Finally, Volume Weighted Colored Bars indicator is presneted with the study

Different perspective of Volume Profile applications;

Anchored to Session, Week, Month etc : Anchored-Volume-Profile
Custom Range, Interactive : Volume-Profile-Custom-Range
Fixed Range with Volume Indicator : Volume-Profile-Fixed-Range
Combined with Support and Resistance Indicator : Price-Action-Support-Resistance and Volume-Profile
Combined with Supply and Demand Zones, Interactive : Supply-Demand-and-Equilibrium-Zones

Disclaimer: Trading success is all about following your trading strategy and the indicators should fit within your trading strategy, and not to be traded upon solely

The script is for informational and educational purposes only. Use of the script does not constitutes professional and/or financial advice. You alone the sole responsibility of evaluating the script output and risks associated with the use of the script. In exchange for using the script, you agree not to hold dgtrd TradingView user liable for any possible claim for damages arising from any decision you make based on use of the script
Phát hành các Ghi chú:
* Alerts addition,
-crossing/touching PoC, VAH and VAL alerts
-high volume alert

* Improved labels,
- cumulative volume display added
- price percentage change display added
- tooltips includes many statistical information, such as VA width, high/low values and percentage changes, cumulative volume and average volume per bar, number of bars etc

* Naked PoC option,
- Extend until Bar Touch option added

* Bug correction
- a bug corrected in the developing profile

thanks to everyone who presented their valuable suggestions
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?