RicardoSantos

ArrayStatistics

RicardoSantos Wizard Cập nhật   
Library "ArrayStatistics"
Statistic Functions using arrays.

rms(sample) Root Mean Squared
Parameters:
  • sample: float array, data sample points.
Returns: float

skewness_pearson1(sample) Pearson's 1st Coefficient of Skewness.
Parameters:
  • sample: float array, data sample.
Returns: float

skewness_pearson2(sample) Pearson's 2nd Coefficient of Skewness.
Parameters:
  • sample: float array, data sample.
Returns: float

pearsonr(sample_a, sample_b) Pearson correlation coefficient measures the linear relationship between two datasets.
Parameters:
  • sample_a: float array, sample with data.
  • sample_b: float array, sample with data.
Returns: float p

kurtosis(sample) Kurtosis of distribution.
Parameters:
  • sample: float array, data sample.
Returns: float

range_int(sample, percent) Get range around median containing specified percentage of values.
Parameters:
  • sample: int array, Histogram array.
  • percent: float, Values percentage around median.
Returns: tuple with , Returns the range which containes specifies percentage of values.
Phát hành các Ghi chú:
added new function:
average_weighted(sample, weights) Computes a weighted average (the mean, where each value is weighted by its relative importance).
  Parameters:
    sample: float array, data sample.
    weights: float array, weights to apply to samples.
  Returns: float
Phát hành các Ghi chú:
v3
Updated: display examples on chart.
Added:
arithmetic_geometric_mean_simple(value_a, value_b, tolerance_value) Calculate the arithmetic-geometric mean of two numbers (_value_a, _value_b).
  Parameters:
    value_a: float, number value.
    value_b: float, number value.
    tolerance_value: float, number value, default=1e-12.
  Returns: float

arithmetic_geometric_mean(sample, tolerance_value) Computes the arithmetic geometric mean of a sequence of values.
  Parameters:
    sample: float array, data sample.
    tolerance_value: float, number value, default=1e-12.
  Returns: float
Phát hành các Ghi chú:
v4

Added:
zscore_simple(value, mean, deviation) Computes the simple version of the z-score formula.
  Parameters:
    value: float, data value.
    mean: float, data mean.
    deviation: float, the standard deviation of the data.
  Returns: float.

zscore(sample) Computes the z-score of a data sample values.
  Parameters:
    sample: float array, data values.
  Returns: float array.
Phát hành các Ghi chú:
v5

Updated:
arithmetic_geometric_mean() was not computed correctly, thank you, InvestCHK for pointing it out.
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.