LonesomeTheBlue

Indicators Overlay

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,

This script shows the indicators in separate windows on the main chart. Included indicators are RSI, CCI, OBV, Stochastic, Money Flow Index, Average True Range and Chande Momentum Oscillator. indicator windows are located at the top or bottom of the chart according to last moves of the Closing price. Different colors are used for each indicator. Horizontal levels are shown as dashed line and label as well.

Using the options;
You can enable/disable the indicators you want to see or not
You can change source and length for each indicator
You can set window length. using this length indicator windows are located on the chart

After you added this indicator to your chart I recommend: right click on any of the indicator windows => "Visual Order" => "Bring to front" as seen screenshot below:

in this example only 3 indicators enabled and period is set as 80:

indicator windows moves to the top or bottom of the chart according to the close price:


P.S. if you want to see any other indicator in the options then leave a comment under the indicator ;)


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
Code improved.
Two new indicators added:
==> Chaikin Money Flow
==> Stochastic RSI
Phát hành các Ghi chú:
Directional Movement Index (DMI) added.
Line Width option added for the indicator lines
3 Color options added
D line added for Stoch RSI
Phát hành các Ghi chú:
"Different Colors for Indicators?" option added. if you enable it then all indicators are shown in different colors as seen:
Phát hành các Ghi chú:
fixed max_bars_back issue.
Phát hành các Ghi chú:
library version updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?