spacemanbtc

Volume Delta

spacemanbtc Cập nhật   
Volume Delta

This indicator aims to provide users an idea for momentum and exhaustion, via differentiating between the buy delta and sell delta.
The purpose of this indicator is to give a deeper dive into the data provided by tradingviews volume indicator with greater granularity intrabar from a HTF perspective! (suitable for 30min and up but will work as low as 5m)


Below we can see an additional 2 modes,
Split:

Delta:

The difference between the 3 modes include:
Split is a separation of the initial mode "Singular" it divides the 2 into separate axis positioning to allow for a different perspective of the same data.

Delta: Takes the difference of the 2 and makes it easier for users to see which side was in control, personally delta makes it easier to see DIVS in momentum and where exhaustion is occuring.
Phát hành các Ghi chú:
Removed unused setting
Phát hành các Ghi chú:
Made it compatible with more timeframes
Phát hành các Ghi chú:
Just updated so zooming out wont hide the volume
Phát hành các Ghi chú:
Updated capabilities, more data, will work on 1min and below too. Any bugs let me know

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?