LonesomeTheBlue

ZigZag with Fibonacci Levels

Hello Traders,

This is "ZigZag with Fibonacci Levels" script. It finds the ZigZag , draw Fibonacci lines and put labels accordingly. I get many requests for this script, so here it is.

You can set ZigZag period as you wish. Bigger numbers (such 20, 30) may give better perspective and result.

It draws Fibonacci levels between 0%-100% and If the price goes higher/lower than 100% level than the script draws Fibonacci Levels accordingly. This means it draws Fibonacci levels until this levels get higher/lower than the price.

As an example:

if you don't want to see ZigZag Lines then you have option to disable it and see only Fibonacci levels:

You have coloring options for Zigzag , Fibonacci lines and texts:


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Added Price Levels to the labels.
Phát hành các Ghi chú: - You have now option to enable/disable following Fibonnaci Levels:
---> 0.236
---> 0.382
---> 0.500
---> 0.618
---> 0.786
- "Label Location" option added. Fibonacci levels can be shown at Left or Right. when the session is closed then labels at right may not be shown accordingly.

An example: some fibonacci levels disabled, also labeling at right.
Phát hành các Ghi chú: Options improved
Zigzag part improved
round_to_mintick() function used
bar_index is used for labels (instead of time)
Phát hành các Ghi chú: updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?