QuantNomad

Hindenburg Omen [QuantNomad]

QuantNomad Premium Cập nhật   
New record highs is good time to look at a market crash indicators )

This is a Hindenburg Omen indicator.

The Hindenburg Omen looks for a statistical deviation from the premise that under normal conditions, securities are either making new 52-week highs or 52-week lows. The abnormality would be if both were occurring at the same time. According to the Hindenburg Omen, an occurrence such as this is considered to be a harbinger of impending danger for a stock market. The signal typically occurs during an uptrend, where new highs are expected and new lows are rare, suggesting that the market is becoming nervous and indecisive, traits that often lead to a bear market.

For it to be on 4 conditions should be satisfied:

1. Number of new 52-week highs and 52-week lows in a stock market are greater than a threshold (2.2% for example).
2. Positive recent trend. Index > index
3. The McClellan Oscillator ( MCO ) is negative.
4. 52-week highs cannot be more than two times the 52-week lows.

You can read more about the indicator on Investopedia:
https://www.investopedia.com/terms/h/hin...

Based on indicator created by @Boombotcom:
Phát hành các Ghi chú:
I fixed data sources for indicator. Thanks to Marcus for providing me info on new sources.

Courses:
Pine Programming v5: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Hire Me: https://qntly.com/hirepine
Telegram: https://qntly.com/tel
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?